מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, ת.סייפטק טכנולוגיות בע"מ (להלן: "סייפטק", "החברה" "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים בנוגע לשימוש באפליקציית "סייפטק" או "נטסמארט" (להלן: "האפליקציה" וביחד עם שירותי הסינון הנזכרים "השירותים").
1. מבוא. מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאנו מכירים בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי המידע המקוון שלנו ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע האישי ייאסף וישמש במסגרת השירותים. "מידע אישי" משמע כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל ופרטי קשר אחרים.
2. הסכם השימוש. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מרישיון המשתמש באפליקציה, המפורסם בכתובת: [אנא הוסף כתובת של הסכם משתמש הקצה המפורסם באתר סייפטק או אנא הוסף כתובת הסכם משתמש הקצה המפורסם באתר נטסמארט] (להלן: "הסכם השימוש"). כל מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו, יישאו את המשמעות שניתנה להם בהסכם השימוש.
3. הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות. אינך מחויב משפטית למסור לנו מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת המידע האישי מתבצעת מרצונך החופשי. שימושך בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי, כמפורט במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תכנס לשירותים ואל תשתמש בהם בכל אופן אחר. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת, והמשך שימושך בשירותים לאחר מכן משמעו כי הנך מקבל שינויים אלו.
4. פרטיות ילדים. השירותים לא נועדו עבור ילדים מתחת לגיל 13. עם זאת, עשויים להיות מקרים שבהם, על פי בקשתך, יסופקו השירותים למכשיר המופעל בדרך כלל על ידי ילדך הקטין (להלן: "הילד") ומידע אישי מסוים בנוגע לילד עשוי להיאסף על ידינו. במקרה כזה, הנך מאשר ומתחייב בזה כי כהורהו או משמורנו החוקי של הילד, הנך מסכים לאיסוף, שימוש והעברה של מידע אישי בנוגע לילד, בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
5. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:
5.1. במסגרת הרישום והשימוש שלך לשירות. לצורך השימוש שלך באפליקציה ובשירותים תתבקש למסור לנו, באמצעות שירות הלקוחות של סייפטק או באמצעים אחרים שיועמדו לרשותך מעת לעת, מידע מסוים, כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, מספרי טלפון העדפות משתמש, תחומי עניין והעדפות נוספות.
5.2. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל שתוצג באפליקציה, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא״ל שלך.
5.3. נתוני מיקום. ייתכן שנספק שירותים מבוססי מיקום (להלן: "שירותי מיקום") בנוגע לאפליקציה, התלויים בנתוני המיקום הגאוגרפי של המכשיר בו מותקנת האפליקציה (להלן, בהתאמה: "המכשיר" ו-נתוני מיקום"). אם תבחר להשתתף בשירותי המיקום, הנך מסכים לכך שנאסוף או נקבל את נתוני המיקום של המכשיר. תוכל להשתמש בהגדרות המכשיר על מנת לנטרל את מאפייני שיתוף המיקום.
5.4. רכישות. האפליקציה עשויה לכלול אופציה לרכישת מוצרים או שירותים מסוימים מאתנו. אם תבחר לבצע רכישה, נבקש ממך מידע לצורך השלמת העסקה. אנו עשויים להשתמש בכלים, בתוכנות או בשירותים של מתני שירות צד ג' לצורך ביצוע עסקאות מטעמנו, ובמקרה כאמור הנך מאשר ומסכים לקרוא ולאשר את הסכם השימוש ולמדיניות הפרטיות של נותן השירות צד ג'.
5.5. קבצי לוג. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.
5.6. נתוני מכשירים ניידים. אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר לצורך אספקת האפליקציה והפונקציות שלה. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של השימוש באפליקציה, פרטים על אירועים שהתרחשו במכשיר כגון קריסות, פעילות מערכת, הגדרות חומרה, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך ושעה של הבקשה שלך וה- URL המבוקש. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית מעקב באפליקציה, על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי לצרכים אלו.
5.7. אפליקציות מותקנות. אנו עשויים לאסוף מידע אודות האפליקציות המותקנות במכשיר, לצורך מתן שירותינו.
5.8. תוכן. במידה שהסכמת למסור לנו נתונים כאמור, אנו עשויים לאסוף תוכן מסוים שנתקבל במכשיר ו/או נוצר ו/או נשמר במכשיר, על מנת לתת לך את השירותים שביקשת. באפשרותך לקבוע ולשנות את היקף התוכן שנאסוף, באמצעות יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סייפטק בטלפון 02-5453555 לצורך התאמת הגדרות החשבון שלך. במידה שכל תוכן שנאסוף הנו תוכן של צד ג', הנך מצהיר ומתחייב בזה כי קיבלת את כל ההסכמות והאישורים, במידת הצורך, הנחוצים על מנת להעביר לנו ולהתיר לנו להשתמש בתוכן כאמור, כמפורט במדיניות פרטיות זו, וכי תשפה אותנו כנגד כל תביעת צד ג' שתוגש בגין קבלת התוכן על ידנו או בגין שימושם בתוכן.
5.9. מידע אודות שיחות טלפון. במידע שהסכמת למסור לנו נתונים כאמור, אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע בנוגע לשיחות טלפון שנתקבלו ו/או יצאו מהמכשיר, על מנת לספק את שירותינו.
5.10. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. במסגרת שירותינו, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP שצוינה קודם לכן על ידי משתמש. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.
5.11. Google Analytics. האפליקציה עשויה להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים בשירות, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות. אנו משתמשים במידע המתקבל מ-Google Analytics על מנת לתחזק ולשפר את השירות ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש ב- Google Analyticsובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן בשירות, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics opt-out add-on, הנמצא בכתובת ./https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
6. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים
אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כנזכר לעיל, בדרכים הבאות:
6.1. לצורך מתן השירותים, על מנת להפעיל ולשפר את האפליקציה ואת השירותים הנכללים בה ולצורך פיתוח שירותים חדשים.
6.2. על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים ובנוגע לשירותים מסוימים אליהם נרשמת, ולצורך זיהוי ואימות כניסתך לחלקי השירותים אליהם הנך רשאי להיכנס.
6.3. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא״ל הייחודית שלך או במספר הטלפון הסלולרי שלך על מנת: (1) לשלוח לך תכתובות הקשורות לשירות, כגון מכתבי הצטרפות לשירות, תזכורות חיוב, מידע לגבי בעיות טכניות בשירות והודעות אבטחה, (2) על מנת להודיע לך אודות שינויים או עדכונים עתידיים ו-(3) על מנת להגיב לבקשת תמיכה או לבקשות מנהליות. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא״ל הייחודית שלך או במספר הטלפון הסלולרי שלך על מנת לשלוח לך מידע, לרבות פרסומיים שיווקיים ביחס לחברה ו/או מוצריה. אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאמור אנא עדכן אותנו באמצעות שליחת SMS לטלפון 0523338426 או אימייל לכתובת help@safe-tec.co.il.
7. אופן שיתוף המידע האישי על ידינו
אנו עשויים לשתף מידע אישי במקרים הבאים:
7.1. אנו עשויים לשתף מידע אישי עם נותני שירות צד ג' ושותפים, לרבות חברת נטספרק בע"מ, על מנת שיסייעו לנו בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור עשוי להיות מועבר למדינות אחרות. אנו עושים מאמצים סבירים מסחרית על מנת להתקשר עם מתני שירות צד ג' ושותפים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על עיבוד מידע אישי על ידם.
7.2. אנו רשאים לשתף מידע אישי אם אנו סבורים בתום לב כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף את הסכם השירות, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר בבעיות הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה, משתמשים או הציבור, כנדרש או כמותר על פי חוק.
8. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש בשירותים. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.
9. אבטחה. אנו שמים דגש על אבטחת המידע האישי. אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, לרבות שימוש באמצעי בטחון מנהליים, פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי, לרבות באמצעות הצפנת נתונים. עם זאת, אף אמצעי תשדורת מקוונת ואף אמצעי אחסון אלקטרוני אינם בטוחים ב-100%. לפיכך, אף שאנו שואפים ליישם אמצעים מקובלים לצורך הגנת המידע האישי שלך, אינם יכולים להבטיח את אבטחתו או סודיותו המלאים. בכל שאלה בנוגע לאבטחת המידע בשירות, ניתן לפנות אלינו לכתובת: help@safe-tec.co.il.
10. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במידה שחברתנו תירכש על ידי- או תמוזג עם- חברת צד ג', או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות מידע אישי בקשר לאירועים כאמור.
11. זכויות נשואי מידע. אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע של החברה, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות כתובת המייל help@safe-tec.co.il בבקשה מפורטת, לתקן או למחוק את המידע כאמור, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. שים לב, כי אם תבחר למחוק את המידע כאמור, ייתכן ולא נוכל להעניק לך את השירותים.
12. התחייבות. אנו מחויבים להגן על פרטיותך. הגנת פרטיות מקוונת הנה תחום מתפתח, ואנו מפתחים את שירותם ללא הרף על מנת לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות. בכל הערה או שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה, או בנוגע למידע האישי שלך המאוחסן על ידינו והמשמש אותנו, נא פנה אלים לכתובת: help@safe-tec.co.il.

הפניה נשלחה בהצלחה!

נטפל בה בהקדם...